Членство в Асоциацията

Член на Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице, осъществяващо дейност в областта на пристанищните дейности и услуги и съпътстващите ги производства, дейности и услуги, което споделя идеите и целите й и е прието по реда на Устава на сдружението. Физическите лица не могат да надвишават 10 % от членския състав.

Членовете на Асоциацията могат да бъдат редовни, почетни и асоциирани със статут на наблюдател /без право на глас/. Почетен член може да бъде български гражданин или чужденец с особени заслуги, добили международно признание или допринесли за изграждането и утвърждаването на целите на Асоциацията.

Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет, след писмено заявление от кандидата. Почетните членове се провъзгласят от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет. Асоциираните членове могат да участват в дейността на сдружението без право на глас.