История на Асоциацията

Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали е регистрирана и основана като сдружение с нестопанска цел през 2006 година със седалище в град Варна.
Предметът на дейност на Асоциацията е създаването на условия и оказването на съдействие за развитие на частните българските морски и речни пристанища и свързаните с тях дейности като експлоатация, развитие, опериране, поддържане и надграждане на специализираната инфраструктура.

 

Цели на Асоциацията

Целите, които Асоциацията е поставила пред себе си, са свързани с:
• подпомагане дейността на членовете на Асоциацията;
• развитие на сътрудничеството между отделните членове;
• оказване на съдействие за интегриране на българските морски и речни пристанищни структури към структурите на Европейския съюз:
• представляване на сектора пред български и чуждестранни институции;
• защита на правата и интересите на своите членове, издигане авторитета им, повишаване на квалификацията и професионалната им култура;
• взимане на участие в обсъждането и разработката на нормативни актове, свързани с дейността на членовете й и корабоплаването.

 

Членство в Асоциацията

Член на Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице, осъществяващо дейност в областта на пристанищните дейности и услуги и съпътстващите ги производства, дейности и услуги, което споделя идеите и целите й и е прието по реда на Устава на сдружението. Физическите лица не могат да надвишават 10 % от членския състав.

Членовете на Асоциацията могат да бъдат редовни, почетни и асоциирани със статут на наблюдател /без право на глас/. Почетен член може да бъде български гражданин или чужденец с особени заслуги, добили международно признание или допринесли за изграждането и утвърждаването на целите на Асоциацията.

Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет, след писмено заявление от кандидата. Почетните членове се провъзгласят от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет. Асоциираните членове могат да участват в дейността на сдружението без право на глас.

 

Управление

Органи на управление на Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали са Общото събрание и Управителният съвет.

Общото събрание на сдружението се състои от всички негови членове. Всяко юридическо или физическо лице, член на Асоциацията, има право на един глас в Общото събрание.

Съгласно Устава на Асоциацията, Управителният съвет се състои от до 6 лица. Към настоящия момент, действащият Управителен съвет е в състав от трима души. Той ръководи работите на Асоциацията съобразно закона, устава, вътрешните актове и решенията на Общото събрание.

Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 години. Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник председател. Председателят представлява Асоциацията пред трети лица и е с мандат, съвпадащ с мандата на целия Управителен съвет. Председателят организира, ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет в съответствие с Устава.

Дейността на Управителния съвет се подпомага от Секретар.