Промяна в наименованието на Асоциацията

Във връзка с измененията на Законът за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България с ДВ, бр. 104 от 2020 г. и въвеждане на понятието „пристанищни терминали“, което замени съществуващото до тогава „пристанище с регионално значение“, Общото събрание на Асоциацията взе решение да бъде променено името на Асоциация на българските частни пристанища и пристанищни терминали. Промяната беше вписана в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на 08.09.2021г.